การพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน

เรื่องนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพเท่าไหร่นะครับ และก็ไม่เกี่ยวกับการศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเลย แต่ผมจะขอเรียนกับอาจารย์ว่า แนวคิดพื้นฐานของการดำเนินโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” ส่วนหนึ่งมาจากบทความเรื่อง “Teacher Development as Professional, Personal, and Social Development” ซึ่งเป็นการถอดประสบการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศนิวซีแลนด์ครับ

ในบทความนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอว่า การพัฒนาวิชาชีพครูที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นควรมีองค์ประกอบ 3 ด้านครับ นั่นคือ การพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Development) การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development) และการพัฒนาทางสังคม (Social Development) รายละเอียดของแต่ละด้านมีดังนี้ครับ

การพัฒนาส่วนบุคคลเน้นว่า กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูใดๆ ควรตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล (Personal needs) ของครูครับ นั่นหมายความว่า เนื้อหาของกิจกรรมต้องเป็นสิ่งที่ครูสนใจ อยากรู้ และเห็นประโยชน์จริงๆ และนี่ก็เป็นเหตุผลว่า ทำไมโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” จึงเน้น “การรับสมัคร” จากครูที่สนใจโครงการฯ มากกว่าการกำหนดว่า แต่ละเขตพื้นที่ “ต้อง” ส่งครูมาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ จะไม่ประสบผลสำเร็จเลย หากครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้มีความสนใจหรือความต้องการจริงๆ

การพัฒนาทางวิชาชีพเน้นว่า กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูใดๆ ควรส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของตนเอง (นั่นคือ การจัดการเรียนการสอน) แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการส่งเสริมให้ครูทำ “วิจัย” ซึ่งจะช่วยให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งความรู้ด้านเนื้อหาที่ตนเองสอน ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้) และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” จึงเน้นให้ครูทำวิจัย(เชิงคุณภาพ)เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียน

การพัฒนาทางสังคมเน้นว่า กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูใดๆ ควรส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตนเอง (นั่นคือ การจัดการเรียนการสอน) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะทำให้ครูได้แนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองจากเพื่อนร่วมอาชีพ และนี่ก็เป็นเหตุผลว่า ทำไมโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” จึงมีเว็บไซต์แห่งนี้ครับ

จากที่เขียนมานี้ ผมแค่จะบอกกับอาจารย์่ว่า การดำเนินโครงการนี้ไม่ใช่ไม่มีหลักการนะครับ มันมีที่มาอยู่ [ผมซ้อมไว้สำหรับการเสนอโครงการฯ ในปีหน้าครับ]

Comments

comments