ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟ

ผมขอพูดถึงบทความวิจัยเรื่อง “A Typology of Causal Models for Plate Tectonics: Inferential Power and Barriers to Understanding” ต่ออีกนิดนะครับ เพราะผมยังไม่เคยนำเสนอความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟเลย ต่อไปนี้เป็นความเข้าใจของนักเรียนชั้น ป. 5 นะครับ

แต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟ ผมขอนำเสนอความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างภายในโลกก่อน ซึ่งมี 2 กลุ่ม ดังนี้ครับ (หน้า 944)

insideEarth

นักเรียนกลุ่มแรกเข้าใจโครงสร้างโลกเป็นไปในลักษณะแนวดิ่ง (ดังภาพซ้ายมือ) ส่วนนักเรียนกลุ่มที่สองเข้าใจโครงสร้างโลกเป็นไปในลักษณะทรงกลม (ดังภาพขวามือ) ครับ

ในส่วนของความเข้าใจเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟนั้น ผู้วิจัยจัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มครับ ดังนี้ (หน้า 945)

การระเบิดของภูเขาไฟเกิดจาก:

  1. ความร้อนภายในโลก
  2. การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
  3. ความร้อนภายในโลกและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก แต่ไม่มีคำอธิบายว่า ทั้งสองสัมพันธ์กันอย่างไร
  4. ความร้อนภายในโลกและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก พร้อมทั้งคำอธิบายว่า ทั้งสองสัมพันธ์กันอย่างไร

อาจารย์จะสังเกตได้ว่า ในการวิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรียน ผู้วิจัยจะยึดหลักที่ว่า ความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด

Comments

comments