การสอนวิทยาศาสตร์โดยการใช้ iPad

ผมสมัครใช้บริการแจ้งเตือนไว้เมื่อมีบทความวิจัยใหม่ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารต่างๆ โดยเฉพาะ “Journal of Research in Science Teaching” และ “Science Education” ผมจึงติดตามได้ว่า งานวิจัยใหม่ๆ ของต่างประเทศ เป็นไปในทิศทางไหนบ้าง แม้ว่าผมไม่สามารถดาวน์โหลดบทความวิจัยฉบับเต็มมาอ่านได้ แต่อย่างน้อยๆ ผมก็ได้อ่านบทคัดย่อของบทความวิจัยที่ผมสนใจ

เมื่อคืนที่ผ่านมา ผมก็ได้รับการแจ้งเตือนครับ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนของวารสาร “Journal of Research in Science Teaching” บทความวิจัยใหม่เรื่องหนึ่งน่าสนใจครับ เพราะมันตรงกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศไทย บทความนี้มีชื่อว่า “Using iPads to teach inquiry science to students with a moderate to severe intellectual disability: A pilot study

งานวิจัยข้างต้นเป็นการศึกษานำร่อง (Pilot Study) ซึ่งผู้วิจัยนำ iPad มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะที่มีการชี้แนะแนวทางโดยครู (Guided inquiry) โดย iPad เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างๆ ผมไม่ได้อ่านฉบับเต็มนะครับ แต่จากบทคัดย่อ ผมเดาว่า การวิจัยนี้น่าจะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพราะผู้ให้ข้อมูลมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ iPad และ กลุ่มที่ใช้สมุดจดธรรมดา ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนที่มีปัญหาด้านสติปัญญา (Intellectual disability) ในระดับปานกลางถึงระดับมากครับ

ผลการวิจัย (ตามที่ปรากฏในบทคัดย่อ) เป็นดังนี้ครับ

Results indicated students successfully acquired science content and increased motivation through science inquiry instruction using both methods. However, each student demonstrated higher motivation, engagement, and independence in inquiry investigation with the use of iPad® electronic notebooks.

กล่าวคือ นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มประสบความสำเร็จในการเรียนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ อย่างไรก็ตาม นักเรียนกลุ่มที่ใช้ iPad แต่ละคนแสดงออกถึงแรงจูงใจที่มากกว่า การมีส่วนร่วมที่มากกว่า และความอิสระในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่มากกว่า

เมื่ออ่านบทคัดย่อแล้ว ผมพยายามนึกว่า นักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ iPad จะรู้สึกยังไง เมื่อเห็นเพื่อนบางคนได้ใช้ iPad แต่ตัวเองได้ใช้สมุดจด ประเด็นนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมในการวิจัยครับ ซึ่งผมคิดว่า ผู้วิจัยคงอภิปรายรายละเอียดเรื่องนี้ในบทความวิจัยฉบับเต็มครับ [ใครสนใจก็ต้องหามาอ่านครับ]

ประเทศนี้ค่อนข้างเชยนะครับ เขาเพิ่งมาวิจัยนำร่องกันตอนนี้ ประเทศไทยของเราประกาศเป็นนโยบายแล้ว 555+

Comments

comments