ผลการประเมิน PISA 2012

ณ ตอนนี้ OECD ได้เผยแพร่ผลการประเมิน PISA 2012 อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ โดยนักเรียนไทยทำคะแนนทั้ง 3 ด้านได้สูงขึ้น ดังนี้ครับ

  • ด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 8 คะแนน (จาก 419 คะแนน ในปี 2009 เป็น 427 คะแนน ในปี 2012) โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 494 คะแนน
  • ด้านการอ่านเพิ่มขึ้น 20 คะแนน (จาก 421 คะแนน ในปี 2009 เป็น 441 คะแนน ในปี 2012) โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 496 คะแนน
  • ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 19 คะแนน (จาก 425 คะแนน ในปี 2009 เป็น 444 คะแนน ในปี 2012) โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 501 คะแนน

PISA2012Thailand

หากเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ผลปรากฏว่า

นักเรียนจากประเทศไทยยังทำคะแนนได้น้อยว่านักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ทั้ง 3 ด้าน โดยนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ทำคะแนนด้านคณิตศาสตร์ คะแนนด้านการอ่าน และคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ 573 542 และ 551 ตามลำดับ) ดังภาพ [สีฟ้าคือประเทศไทย สีแดงคือประเทศสิงคโปร์]

PISA2012ThSg

นอกจากนี้ นักเรียนจากประเทศไทยยังทำคะแนนน้อยกว่านักเรียนจากประเทศเวียดนามทั้ง 3 ด้าน โดยนักเรียนจากประเทศเวียดนามทำคะแนนด้านคณิตศาสตร์ คะแนนด้านการอ่าน และคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ 511 508 และ 528 ตามลำดับ)

อย่างไรก็ตาม นักเรียนจากประเทศไทยทำคะแนนได้มากกว่านักเรียนจากประเทศมาเลเซียทั้ง 3 ด้าน โดยนักเรียนจากประเทศมาเลเซียทำคะแนนด้านคณิตศาสตร์ คะแนนด้านการอ่าน และคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ 421 398 และ 420 ตามลำดับ) ดังภาพ [สีฟ้าคือประเทศไทย สีแดงคือประเทศมาเลเซีย]

PISA2012ThMl

นอกจากนี้ นักเรียนจากประเทศไทยทำคะแนนได้มากกว่านักเรียนจากประเทศอินโดนิเซียทั้ง 3 ด้าน โดยนักเรียนจากประเทศอินโดนิเซียทำคะแนนด้านคณิตศาสตร์ คะแนนด้านการอ่าน และคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ 375 396 และ 382 ตามลำดับ) ดังภาพ [สีฟ้าคือประเทศไทย สีแดงคือประเทศอินโดนิเซีย]

PISA2012ThId

สำหรับผมแล้ว ผลการประเมินนี้น่าพอใจในระดับหนึ่งครับ นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีซึ่งแสดงถึงพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย อย่างน้อยๆ เราไม่ใช่ที่สุดท้ายของอาเซียนครับ

Comments

comments