แบบวัดมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

อาจารย์ท่านใดจะหรือกำลังทำวิจัยเพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผมแนะนำใ้ห้อาจารย์อ่านบทความเรื่อง “Views of Nature of Science Questionnaire: Toward Valid and Meaningful Assessment of Learners’ Conceptions of Nature of Science” บทความนี้ว่าด้วยการพัฒนา” แบบวัดมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” (หน้า 509) พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้ด้วยครับ ในการนี้ ผู้พัฒนาแนะนำไว้ว่า มุมมองหรือความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน การใช้แบบสอบถามอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้วิจัยควรใช้การสัมภาษณ์ร่วมกับการใช้แบบสอบถามครับ

Comments

comments

One thought on “แบบวัดมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์”

Comments are closed.