แนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในเรื่องต่างๆ

สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา (American Association for the Advancement of Science: AAAS) ได้รวบรวมแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในเรื่องต่างๆ ไว้นะครับ อาจารย์อาจลองเข้าไปศึกษาดูโดยการเลือกหัวข้อหลัก เช่น เซลล์ (Cells) แรงและการเคลื่อนที่ (Force and motion) และ การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก (Plate tectonics) จากนั้น อาจารย์ก็เลือกหัวข้อย่อยอีกทีนึง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเรื่อง “เซลล์” หัวข้อย่อยก็จะประกอบด้วย

  • สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นจาก 1 เซลล์หรือมากกว่านั้น (All living things are composed of one or more cells.)
  • ถึงแม้ว่าเซลล์มีหลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันในแง่ของขนาด โครงสร้าง และหน้าที่ แต่ทุกเซลล์มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน (Although there are many different types of cells in terms of size, structure, and function, all cells have certain characteristics in common.)
  • สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จะมีการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตและการทดแทนเซลล์ที่ตายไป (Cells in multicellular organisms repeatedly divide to make more cells for growth and repair.)
  • โครงสร้างของร่างกายที่แตกต่างกันประกอบขึ้นจากประเภทของเซลล์ที่แตกต่างกัน (Difference body structures are made up of difference types of cells.)

จากนั้น อาจารย์ก็คลิกเลือกแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (Misconception) ที่อาจารย์สนใจได้ครับ ตัวอย่างเช่น หากอาจารย์คลิกเลือกหัวข้อย่อย “สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นจาก 1 เซลล์หรือมากกว่านั้น” อาจารย์ก็จะได้แนวคิดที่คลาดเคลื่อนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ เช่น

  • ทุกเซลล์มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน (All cells are the same size and shape.)
  • ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มีเพียงเซลล์เดียว (There are no single-celled organisms.)
  • บางส่วนของสิ่งมีชีวิตไม่ได้ประกอบขึ้นจากเซลล์ (Some living parts of organisms are not made of cells.)
  • พืชไม่ได้ประกอบขึ้นจากเซลล์ (Plants are not made of cells.)

นอกจากนี้ ยังมีการระบุไว้ด้วยว่า นักเรียนร้อยละเท่าใดที่มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนแบบนี้ และหากอาจารย์ลองคลิกเลือก “แนวคิดที่คลาดเคลื่อน” ต่อไปอีก อาจาย์ก็จะพบคำถามที่ผู้วิจัยใช้วัดแนวคิดนั้นๆ อีกด้วยครับ

ถ้าผมเจอเว็บไซต์นี้เร็วกว่านี้ อาจารย์หลายท่านคงทำวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสำรวจความเข้าใจของนักเรียนได้สะดวกกว่านี้ ผมนำเสนอเว็บไซต์นี้ช้าไปรึเปล่าครับ – -!

Comments

comments