ตัวอย่างงานวิจัยที่มีการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพสู่การวิเคราะห์เชิงปริมาณ