ตัวอย่างคำถามเพื่อศึกษาแนวคิดของนักเรียน (ดาราศาสตร์)