ตัวอย่างคำถามเพื่อศึกษาแนวคิดของนักเรียน (ฟิสิกส์)