Resources

แหล่งข้อมูล

 • หนังสือ
  • ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์. (2554). วิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: คอมมาดีไซน์แอนด์พริ้นท์. [info]
  • ลือชา ลดาชาติ (บรรณาธิการ). (2555). การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย). [info]
  • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2557). กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย). [info]
 • บทความวิจัย
  • ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนฟิสิกส์ของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 และการปฏิบัติการสอนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), 13(4), 595-620. [pdf]
  • ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, เพ็ญจันทร์ ซิงห์, และ วรรณทิพา รอดแรงค้า. (2549). การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุของนักศึกษาครูวิชาเอก ฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), 12(1), 97-119. [pdf]
  • เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, สุนันท์ สังข์อ่อง, และ สมาน แก้วไวยุทธ. (2550). การพัฒนาการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูประถมศึกษาช่วงชั้นที่หนึ่ง. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), 13(4), 513-252. [pdf]
  • พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสโภณ, พัฒนี จันทรโรทัย, และ วรรณทิพา รอดแรงค้า. (2546). แนวคิดในเรื่องวิวัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ปีที่ 6. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์), 24(1), 1-14. [pdf]
  • ลฎาภา สุทธกูล และ ลือชา ลดาชาติ. (2556). แบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4(1), 90 – 105. [pdf]
  • ลฎาภา สุทธกูล และ ลือชา ลดาชาติ. (2556). การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 21(3), 107 – 123. [pdf]
  • ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล. (2555). การสำรวจและพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 4(2), 73-90. [pdf]
  • ลือชา ลดาชาติ และ หวันบัสรี วาเด็ง. (2555). วิธีการแตกแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: การวิจัยปรากฏการณ์ภาพ. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), 18(2), 193-226. [pdf]
  • สิรินภา กิจเกื้อกูล, นฤมล ยุตาคม, และ อรุณี อิงคากุล. (2548). ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์), 26(2), 133-145. [pdf]
  • Yuenyong, C. and Yuenyong, J. (2007). Grade 1 to 6 Thai Students’ Existing Ideas about Energy. Science Education International, 18(4), 289-298. (pdf)

Comments

comments

Leave a Reply