หนังสือ “การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียน”

ชื่อหนังสือ: การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียน
ปีที่พิมพ์: 2555
บรรณาธิการ: ลือชา ลดาชาติ
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ISBN: 978-616-202-644-7
โรงพิมพ์: โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย)

  1. บทนำ โดย ลือชา ลดาชาติ และ โชคชัย ยืนยง
  2. กระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
  3. การตั้งคำถามวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ลือชา ลดาชาติ และ จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
  4. การเลือกบริบทและผู้เข้าร่วมวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ชาตรี ฝ่ายคำตา
  6. การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ โดย สาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลต์ และ ศศิธร โสภารัตน์
  7. คุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย จีระวรรณ เกษสิงห์
  8. การเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ทัศตริน วรรณเกตุศิริ และ ลือชา ลดาชาติ

[ดาวน์โหลด]
(ปรับปรุงล่าสุด 8 ตุลาคม 2555)