Category Archives: Data Collection

แบบวัดมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

อาจารย์ท่านใดจะหรือกำลังทำวิจัยเพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผมแนะนำใ้ห้อาจารย์อ่านบทความเรื่อง “Views of Nature of Science Questionnaire: Toward Valid and Meaningful Assessment of Learners’ Conceptions of Nature of Science” บทความนี้ว่าด้วยการพัฒนา” แบบวัดมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” (หน้า 509) พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้ด้วยครับ ในการนี้ ผู้พัฒนาแนะนำไว้ว่า มุมมองหรือความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน การใช้แบบสอบถามอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้วิจัยควรใช้การสัมภาษณ์ร่วมกับการใช้แบบสอบถามครับ

Posted in Data Collection | 1 Comment

โครงสร้างของแบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

ในบทความวิจัยเรื่อง “A Survey of British Primary School Teachers’ Understanding of the Earth’s Place in the Universe” ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความเข้าใจของครูระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ โดยก่อนหน้านั้น ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ครูกลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วนำข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามนี้ ผมชอบโครงสร้างของแบบสอบถามชุดนี้ครับ แบบสอบถามชุดนี้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ตอนครับ โดยตอนแรกนั้นเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งก็คล้ายๆ กับแบบสอบถามทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเพศ ประสบการณ์สอน วุฒิการศึกษา วิชาเอก และ จำนวนปีที่เคยสอนดาราศาสตร์ ส่วนที่เหลือนั้นก็เป็นการสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ผลจากการสังเกตท้องฟ้า คำอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ มาตราส่วนของระบบสุริยะ … Continue reading

Posted in Data Collection | Comments Off