About

 

ข้อมูลพื้นฐาน

เว็บไซต์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้น(โดยงบประมาณส่วนตัว)เพื่อเป็นส่วนหนึ่งโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดูแลของ สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2555 – 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

 • พัฒนาความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความเข้าใจเดิมของนักเรียน
 • สนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความเข้าใจเดิมของนักเรียน
 • ให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความเข้าใจเดิมของนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในอนาคต
 • สร้างเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่สนใจและทำการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความเข้าใจเดิมของนักเรียน

โครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” เกิดขึ้นจากความตระหนักที่ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเข้าใจเดิมของนักเรียนไทยในปัจจุบันยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งๆ ที่ความเข้าใจเดิมของนักเรียนมักมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จึงควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถทำการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความเข้าใจเดิมของนักเรียน และนำผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ช่วยให้นักเรียนปรับเปลี่ยนความเข้าใจเดิมของตนเองที่คลาดเคลื่อน ให้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

กิจกรรมของโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” ประกอบด้วย:

 • การจัดทำและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางและคู่มือแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
 • การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในการทำวิัจัยเชิงคุณภาพ
 • การสนับสนุนงบประมาณแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ
 • การสร้างเครือข่ายครูผู้สนใจและทำการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ การประชุมวิชาการ และเอกสารต่างๆ

imgimg2img3
IMG_8137IMG_8186IMG_9584
IMG_9945IMG_9698IMG_0371

ในการนี้ คณะผู้ดำเนินโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” คาดหวังว่า ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จะ:

 • สามารถทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเข้าใจเดิมของนักเรียนได้
 • ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเดิมของนักเรียนและความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์
 • มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและความเข้าใจเดิมของนักเรียน
 • มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจเดิมของนักเรียน เพื่อใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา

อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” มีเหตุจำเป็นต้องยุติลงในปีงบประมาณ 2557 เว็บไซต์แห่งนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะ และขยายขอบเขตของเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องอื่นๆ ด้วย (นอกเหนือจากการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียน) อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ เป็นต้น ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เป็นไป(ด้วยแรงจูงใจภายในส่วนตัว)เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานของงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2558 เว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้มีบทบาทและเกี่ยวข้องกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกต่อไป

การติดต่อ

mail

Comments

comments

Leave a Reply